Általános Szerződési Feltételek

Duró Péter egyéni vállalkozó ( székhely: 4031 Debrecen Kishegyesi út 150/B., nyilvántartási szám: 50590850; adószáma: 67678127-1-29, elektronikus elérhetőség: kerdes@durofit.hu , telefonos elérhetőség +36 30 941 0240 ; bankszámla szám: 10400339-86768549- 57851009, mint a https://durofit.hu/ ( a továbbiakban: honlap, webshop, webáruház, portál) honlapon található webshop üzemeltetője (a továbbiakban: üzemeltető, vagy szolgáltató) az alábbiak szerint adom közre azon általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF), melyek a honlapon megtalálható termékek, illetve szolgáltatások megrendelése során a megrendelés adataival együttesen határozzák meg Szolgáltatási szerződést kötő felek (továbbiakban: Szerződő Felek) jogait és kötelezettségeit, a nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános feltételeket.

A honlapot látogató, azon keresztül kérdést feltevő, megrendelést leadó, illetve az ott regisztráló személyek (a továbbiakban: Felhasználók) a portálon keresztül elérhető szolgáltatások igénybe vétele által, illetve a vásárláskor tett kifejezett nyilatkozatukkal elismerik, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasták és értelmezték, valamint, hogy azt magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, illetve az ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. Az említett jogszabályok a 11. pontban közölt hivatkozásokra kattintva elérhetők.

Üzemeltető kijelenti, hogy jelen dokumentum nem kerül iktatásra, a szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZF szövege a webshop honlapján elérhető. https://durofit.hu/aszf

1. Szolgáltató/Üzemeltető adatai:

Duró Péter egyéni vállalkozó 
Székhelye: 4031 Debrecen Kishegyesi út 150/B.
Nyilvántartási szám: 50590850

Adószáma:  67678127-1-29
Elektronikus levelezési cím:  kerdes@durofit.hu
Telefonszám/fax:  +36 30 941 0240
Panaszügyintézés helye:4031 Debrecen Kishegyesi út 150/B.

A tárhelyszolgáltató neve, székhelye, e-mail címe:

A tárhely-szolgáltató neve: WEB Press Hungary Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 1085 Budapest, József körút 69.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@wphkft.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: www.wphkft.hu

Alapvetések

2.1. Az Üzemeltető hangsúlyozza, hogy a webshopban vásárolható „edzésterv” termékek elsődleges célja a Felhasználók testsúly-csökkentésének, izomtömeg-növelésének, illetve optimálisabb testtömeg-index elérésének az elősegítése. Felhívja Üzemeltető a Felhasználók figyelmét arra, hogy mivel minden speciális edzés megterhelést jelent az emberi test számára ezért a jelen webshopban vásárolható edzésterv végrehajtását csak saját felelősségre hajtsák végre, egyéni, befolyásmentes elhatározásukból! Az Üzemeltető az edzés megkezdése előtt javasolja szakorvos véleményét kikérni arra vonatkozóan, hogy a Vásárló személyes fizikai adottságainak, illetve esetleges kórelőzményeinek ismeretében az edzésterv bármely eleme ellenjavalt-e. Az Üzemeltető felhívja a figyelmet továbbá arra is, hogy mivel a fogyás, izomtömeg-növelés sikerét számtalan külső- és belső tényező befolyásolhatja, ezért a testsúly-csökkenés/ izomtömeg-növelés bekövetkezésére 100%-os garanciát nem tud vállalni, mindazonáltal egy egészséges szervezet esetében a gyakorlatok hibátlan és hiánytalan végrehajtása és az oktatóanyagokban foglalt javaslatok betartása esetén a Vásárlók nagy valószínűséggel tapasztalnak majd testsúly-csökkenést és/vagy közérzet-javulást, izomtömeg-növekedést.

2.2. A szolgáltatói szerződésének létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Felhasználó által a https://durofit.hu  weboldalon, és az „Előfizetek” / „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre.

A Felhasználó jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A Felhasználó nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

2.2. A jelen ÁSZF 2020. február 17. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot, mely módosításokat azok hatályba lépése előtt 7 (hét) nappal a weboldalon közzéteszi. A webshop használatával a Felhasználók a megrendeléskor érvényes ÁSZF rendelkezéseit fogadják el magukra nézve kötelezőnek. A webshop látogatói annak feltételével jogosultak a webshop tartalmát megtekinteni, illetve szolgáltatásait igénybe venni, amennyiben jelen szabályokat elfogadják.

2.3. A webshop, illetve annak részlete, valamint az azon elérhető tartalmak, továbbá a honlap terjesztésének tekintetében a Szolgáltató jogfenntartással él, és megtiltja írásos előzetes hozzájárulása nélkül az előbbiek letöltését, tárolását, bárminemű feldolgozását és értékesítését. A honlapon elérhető tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak, azok kizárólagos jogosultja az Üzemeltető.

2.4. A weboldal Üzemeltetője a vonatozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli a látogatók adatait, erre vonatkozó adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://durofit.hu/adatvedelem/

2.4. Az Üzemeltető alapvető célja, hogy a webshopban leadott valamennyi megrendelést kifogástalan minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben ennek ellenére a Felhasználónak mégis valamilyen panasza lenne a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy az Üzemeltető a vita békés rendezése érdekében kéri, hogy ezt – a probléma rövid ismertetése mellett- a fenti elérhetőségein szíveskedjen bejelenteni.

2.5.1. Az Üzemeltető vállalja, hogy a szóban közölt kifogást azonnal megvizsgálja, és javaslatot tesz a megoldás módjára. Amennyiben a kifogás azonnal nem kivizsgálható, vagy a vásárló a panasz kezelésére felkínált móddal nem ért egyet, úgy az Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet (lásd: 11.3-6.) vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja/megküldi a Felhasználónak.

2.5.2. A 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet. értelmében a fogyasztó kötelessége a szerződés megkötést bizonyítása, amit a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylat  – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számla vagy nyugta – bemutatásával tehet meg.

2.5.3. Amennyiben a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényteljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

2.5.4. A vállalkozás a szavatossági vagy jótállási jegyzőkönyvet a felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

2.5. Az Üzemeltető szerződésből fakadó kötelezettsége teljesítéséhez jogosult alvállalkozót, teljesítési segédet, közreműködőt igénybe venni. Ennek magatartásáért, mint sajátjáért felel

2.6. Ha az ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

2.7. Amennyiben Üzemeltető az ÁSZF alapján őt megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy az Üzemeltető egyes esetekben az ÁSZF-ben foglaltakhoz képest engedményt tesz, nem értelmezhető úgy, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

3. A webshopban vásárolható termékek:

3.1. A webshopban vásárolható termékekről az Üzemeltető részletes leírást közöl, melyben feltünteti a termék nevét, leírását, mennyiségi jellemzőit, illetve lehetőség szerint a termékek fotóját. A honlapon szereplő képek a termékek illusztrálására szolgálnak, ennélfogva Üzemeltető csak akkor vállal felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék azonosságáért, amennyiben azt külön feltüntette, hogy a kép a termékről készült.

3.2. A webshopban az egyes termékek mellett vásárolhatók úgynevezett termék-csomagok, melyek vegyes kombinációban tartalmaznak oktató-videó(k)hoz, edzésterv pdf-hez,  való hozzáférést, étkezés-életmód tanácsadásról szóló .pdf formátumú oktató-anyagot, valamint adott esetben bizonyos mennyiségű személyi edzői szolgáltatást.

3.3. A felhasználó ezen csomagok vásárlása esetére elfogadja, hogy az Üzemeltető az online videókat a https://durofit.hu weboldalon teszi elérhetővé számára, fizikai termék (pl.: PENDRIVE, DVD) azonban nem kerül átadásra. A videók elérhetősége vagy a vásárláskor megadott korlátozott időtartamig áll fenn, vagy ha ilyen nem került kikötésre, úgy a https://durofit.hu honlap fenntartásáig, mely vonatkozásában az Üzemeltető vállalja, hogy a vásárlástól számított minimum egy évig terjedően biztosítja azt.

Az online videók megtekintéséhez szükséges elérését a fizetés teljesítését követően egy visszaigazoló e-mailben kapja meg hivatkozásként, amelyet a vásárló fiókjába belépve ér el az egyéb digitális tartalmakkal együtt. A megvásárolt online videók a hozzáférés ideje alatt időbeni, illetve térbeli korlátozás nélkül tekinthetőek meg, ezen kívül az egyéb felhasználási módok (letöltés, terjesztés, stb.) azonban szigorúan tiltottak. Az online videók megtekintéséhez a linkekben jelölt böngészők és az azt futtatni képes eszközök alkalmasak.

A technikai igényekkel kapcsolatban a Vásárlónak előzetesen kell tájékoztatást kérnie az Üzemeltetőtől.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a termék ellenértékének megfizetésével, mint licencia-díj megfizetésével a videók, valamint egyéb oktató anyagok saját célra történő megtekintésére vonatkozó felhasználási jogosultságot szerez az Üzemeltetőtől, mint Szerzőtől, ezen szerzői műnek minősülő tartalmak azonban nem kerülnek a tulajdonába, ezért kifejezetten tilos azokkal kapcsolatosan bármilyen, a megtekintésen kívüli felhasználás (másolás, többszörözés, tovább értékesítés, bérbeadás, terjesztés, bármely módon történő nyilvánosságra hozatal). A Vásárló tudomásul veszi, hogy köteles az Üzemeltetőnek ezen rendelkezések megsértésével okozott teljes kárát megtéríteni.

3.4. A webshopban szereplő termékek mellett feltüntetett árak forintban értendők és azok tartalmazzák a törvényben előírt áfát.

3.5. A fizikai formában elérhető áruk kiszállítása – a szállítói tájékoztatásban foglaltak szerint- külön díj ellenében történik, melyet a termék ára nem tartalmaz, de a vásárlás folyamata során a Vásárló pontos tájékoztatást kap ennek mértékéről.

4. A termékek megrendelésének menete:

4.1. A webáruház felhasználója regisztráció nélkül is vásárolhat a webshop fizikai termékei közül. A digitális termékek eléréséhez regisztráció szükséges.

4.2. A webshopban kiválasztható a termékek kategóriája. A Weboldalon nyújtott Szolgáltatás igénybevétele az „Edzéscsomagok nőknek” és „Edzéscsomagok férfiaknak”, valamint a „Durofittár” menüpontban elérhető tagsági csomagok megvásárlásával lehetséges. Az edzéscsomagok menü alatt érhető el a

 • Fatout man,
 • Basic man,
 • Power man,
 • Beast,
 • Fatout woman
 • Basic woman,
 • Shape up, és a
 • Super woman

edzéscsomagok.

A Durofittár menüben érhető el

 • Fittár Pro,
 • Fittár 365
 • Fittár Start

csomag.

A „Fittár Pro” 1 havi előfizetést tartalmaz, A „Fittár 365” 1 éves előfizetést tartalmaz, míg a „Fittár Sport” szintén 1 havi előfizetést tartalmaz az oldalon feltüntetett szolgáltatások szerint.

A előfizetői csomagok igénybevételéhez a Felhasználó vezetéknevének, keresztnevének, e-mail címének, telefonszámának, a számlázási cím, továbbá a számlázási címnek, valamint a belépéshez szükséges jelszavának a megadása szükséges.

A megrendelés elküldése előtt el kell fogadni a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával.

Az előfizetési díjat a Felhasználó kizárólag elektronikus úton, elektronikus bankkártyás fizetéssel, a Stripe kártyás fizetési rendszeren keresztül tudja kiegyenlíteni.

A Felhasználó megrendelését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül a Vállalkozás visszaigazolja. A visszaigazoló e-mail tartalmazza: a sikeres regisztráció és sikeres fizetés tényét, a saját felelősségre való részvételről szóló tájékoztatást és a videótárba való belépés linkjét.

A Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, hogy a megrendelés, vagy regisztráció során az adatok hibás megadása esetén a szolgáltatás teljesítéséért, valamint egyéb problémáért, hibáért a Vállalkozás nem vállal felelősséget. Amennyiben a Felhasználó hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 24 órán belül jeleznie köteles a Vállalkozás felé.

Vállalkozás kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja, vagy a szolgáltatás megrendelése során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul kezdeményezni a jelszava megváltoztatását, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Vállalkozást a … e-mail címen.

A Vállalkozást nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó elfelejti a jelszavát, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a Vállalkozásnak felróható – okból hozzáférhetővé válik.

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az … e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Vállalkozás köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már korábban nyújtott Szolgáltatáshoz kapcsolódó adatok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A Vállalkozás fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, figyelmeztetés nélkül az esetlegesen jogszerűtlen regisztrált felhasználók regisztrációját törölje.

4.3. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja, majd a „kosárba helyezésre kattintva a kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát és módosíthatja a megrendelésének adatait.

4.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, folytatja a termékek kosárba helyezését. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, véglegesíti a megvásárolni kívánt termékek körét és darabszámát.

4.5. Ha a Felhasználó szeretné leadni a megrendelést, akkor azt a Pénztár oldalon vagy a dinamikus kosár felületén lévő „Pénztárhoz” gombbal teheti meg.

4.6. Ezt követően a következő felületen érhető el az Ügyfél adatainak a kitöltésére szolgáló adatlapot és minden egyebet, ami a rendelés véglegesítéséhez szükséges. A megrendelés feladásához az adatlapon kötelező megadni az Ügyfél nevét, a címét, e-mail címét és a telefonszámát, illetve számlázási vagy eltérő szállítási cím esetén a szállításai adatait is. Ugyanitt szükséges kiválasztani a kívánt szállítási és fizetési módot egyaránt. A megrendelés hiánytalan kitöltésének és leadásának a feltétele az Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) megismerése és azok elfogadása, melyet az ÁSZF hivatkozásra való kattintással tehet meg.

Előfizetési időszak, csomagdíjak.

Az oldalon az „Durofit” menüpont alatt található előfizetői csomagok az adott időszakra vonatkozóan automatikusan megújuló előfizetéssel vásárolhatóak meg.

Havi előfizetéses konstrukció esetén az esedékes díjat a Vállalkozás jogosult az előfizetési időszak – az előfizetés engedélyezésétől számított 30 nap – lejártát követő napon, a következő előfizetési időszakra esedékes díjat automatikusan beszedni és a Felhasználó bankkártyájához tartozó bankszámlaszámát előfizetési időszakonként az előfizetés összegével megterhelni (Recurring payment). Sikeres díjfizetés esetén a tagság automatikusan egy további előfizetési időszakkal meghosszabbodik.

A Felhasználó a „Fittár Pro” 1 havi előfizetés, a „fittár 365’ 1 éves előfizetés, és a Fittár Sport” 1 havi előfizetés csomag kiválasztásával elfogadja, hogy az előfizetése automatikusan megújul.

Az „edzés csomagok” megvásárlása esetén, a Felhasználó egyszeri díjat fizet, amely alapján jogosult a szolgáltatási csomag igénybevételére, az előfizetés engedélyezésétől számított előfizetési időszakra.

Az automatikus megújítást a Felhasználó az aktuális előfizetési időszak lejárata előtti 6. nap éjfélig a Vállalkozás … e-mail címére beérkezett szándéknyilatkozatával lemondhatja.

Amennyiben lemondási nyilatkozatát, a lemondásra nyitva álló határidőt követően teszi meg, úgy a lemondási nyilatkozat a következő előfizetési időszakot követő első időszakra lesz irányadó.

4.7. A Felhasználó az alábbi fizetési opciók közül választhat attól függően, hogy milyen típusú terméket vásáról:

 • Utánvétes fizetés: a futárnak fizeti ki készpénzben a rendelt csomagot a vevő
 • Közvetlen banki átutalás: itt olvasható a bank neve, a bankszámla száma. Utaláskor, ne felejtse el beírni a közlemény rovatba a vásárlás a megrendelés azonosító számát.
 • Bankkártya: a bankkártyás úton történő fizetési szolgáltatást a Stripe nyújtja, mely során a következőket szükséges megadni:
  • Kártyaszám
  • Lejárati dátum
  • CVC2/CVV2 kódot

4.8. A megrendelés összesítőjénél a Felhasználó megtekintheti a megrendelés részleteit, illetve a megadott e-mail címére egyidejűleg az Üzemeltető küld egy értesítő e-mail-t, amely tartalmazza a vásárlás azonosítót, a megrendelt termékeket és azok végösszegét – szállítási díjjal együtt.

A rendelés leadása közben a rendszer feltünteti a termékhez hozzáadandó szállítási díjat, mely termékenként eltérő lehet utánvét esetén.

4.9. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

4.10. Üzemeltető fenntartja a jogát a korrekcióra, amennyiben a termék, vagy annak ára hibásan vagy hiányosan került feltüntetésre webshopban.  Ezen esetben Üzemeltető a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a vevőt a valós adatokról és megkérdezi, hogy megrendelését a frissített adatokkal megerősíti, vagy azt visszavonja.

4.11. A Felhasználó a megrendelés visszaigazolásáról és a fizetendő végösszegről e-mailen értesítést, visszaigazolást kap. Ezen visszaigazolás esetében jön létre érvényesen a felek között az adásvételi szerződés. Az Üzemeltető elektronikus számlát állít ki a Felhasználó számára, miután az kifizette megrendelésben szereplő végösszeget az Üzemeltető felé, melyet a Felhasználó a megrendeléskor megadott e-mail címére küld el megfelelően.

4.12. Tekintettel arra, hogy a Felhasználó a megrendelés során korrigálhatja a megrendelés általa megadott adatait, ezért tudomásul veszi, hogy felelős azért, hogy az általa megadott adatok valódiak és helyesen lettek megadva.

4.13. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása, mint szerződési nyilatkozat, fizetési kötelezettséget von maga után.

5. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

5.1. A felhasználó a megrendelés leadásáról – az általa megadott e-mail címre -automatikus visszaigazolást kap. A megrendelések feldolgozása munkanapokon (H-P) 9:00-tól 16:00-ig történik. Amennyiben a megrendelés leadására ezt követően, vagy munkaszüneti napokon kerülne sor, úgy annak feldolgozására az azt követő munkanapon kerül sor. Az Üzemeltető a leadott megrendelésekről az előzőekben megadott időkeret figyelembe vételével legkésőbb 48 órán belül visszajelzést küld, a felek közötti szerződés ezen nyilatkozat közlése által jön létre. Ha ezen időn belül nem érkezne meg a visszajelzés, úgy a Felhasználó az Üzemeltető elérhetőségein érdeklődhet ennek okáról.

5.2. Üzemeltető a raktáron lévő termékek esetében a megrendelés visszaigazolásától számított 1 – 5 munkanapon beül vállalja a teljesítést. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron az Üzemeltető a megrendelésben megadott e-mail címre küld további tájékoztatást.

Banki átutalásnál, illetve bankkártyás fizetés esetén, a bankszámlánkra megérkezett összeg idejétől értendő a szállítási határidő!

5.3.  Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről, valamint a teljesítés várható idejéről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni. Amennyiben a teljesítés lehetetlenült, úgy Üzemeltető köteles a megrendelés összegét visszatéríteni. Abban az esetben, ha a Felhasználó az akadályértesítést követő 2 napon belül írásban nem közli elállási szándékát, úgy ezt úgy kell tekinteni, hogy a teljesítést az akadályközlésben jelölt időpontban elfogadja. Amennyiben Üzemeltető a meghosszabbított időben sem teljesít, úgy Felhasználó jogosult a szerződéstől írásban elállni. Ezen elállás esetében a Felhasználó által fizetett összeget az elállási nyilatkozat kézhezvételekor haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül kell visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

5.4.  Amennyiben a már visszaigazolt megrendeléseket az Üzemeltető maga is külső személytől rendeli és ezen rendelés során válik számára ismertté, hogy az általa hirdetett termék rendelési feltételei  időközben oly módon változtak meg, hogy a visszaigazolt megrendelés teljesítése csak számára aránytalan többletköltséggel lenne teljesíthető új jogosult ennek írásbeli jelzésével a megrendelés részbeni, vagy egészben történő visszautasítására. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

5.5. A megrendelt termékek kiszállítása az Üzemeltetővel szerződött futárszolgálattal(tokkal) történik, a Felhasználó által megadott címre. A megrendelt áru értékbiztosítása a szállító cég feltételei szerint történik, az értékbiztosítás tekintetében a Szolgáltató a szállítóval azonos felelősséget vállal. A küldemény sértetlenségét érintő reklamációt Üzemeltető csak abban az esetben tud elfogadni, ha a kézbesítéskor a csomag átvételét annak sérülése miatt a Felhasználó megtagadta, és erről a kézbesítővel jegyzőkönyvet vetetett fel.

5.6. A szállítás díját a webáruház oldalán közzétett Díjszabás tartalmazza.

A szállítás pontos díja a megrendelt termék darabszámától és a választott fizetési módtól függ, ennélfogva az minden egyes esetben a megrendelés visszaigazolását tartalmazó e-mail-ben kerül végleges rögzítésre.

5.7. A sikertelen kiszállítás költségei – amennyiben a kiszállítás a Felhasználónak felróható okból hiúsult meg – a Felhasználó terhelik. A másodszori kiszállításra kizárólag az áru ellenértékének és a sikertelen kiszállítás költségeinek előre történő átutalása esetén kerül sor. Amennyiben az újbóli kiszállításra a fenti rendelkezés miatt nem kerül sor, az Üzemeltető a megrendelést érvénytelennek nyilvánítja és törli.

5.8. Amennyiben a felhasználó személyes átvételi opciót választott, úgy az összekészített csomagot lehetőség van személyesen átvenni az ügyfélszolgálattal egyeztetett helyszínen.

5.9.  Amennyiben a Felhasználó olyan termék-csomagot vásárolt, amelynek személyi edzési szolgáltatás (is) a része, úgy az adott órák felhasználására –az Üzemeltetővel egyeztetettek szerint – hat hónapos időtartam áll rendelkezésére. Ha ezen időn belül nem kerül sor a vásárolt órák min. 80%-nak felhasználására, a fennmaradó részt az Üzemeltető nem köteles teljesíteni.

A szolgáltatás felmondásának kezdeményezése

A Felhasználó a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a honlapon keresztül, vagy a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát az kerdes@durofit.hu e-mail-címre elküldve kezdeményezheti. A felhasználói fiókban gombnyomással történő lemondás azonnal életbe lép, a fenti elektronikus levélcímre küldött üzenet esetén a hozzáférés megszüntetése 2 munkanapon belül történik meg.

A Szolgáltatás lemondása esetén a zárt felülethez a hozzáférése azonnal megszűnik. A lemondással az előfizető tudomásul veszi, hogy az előre kifizetett havi díj fennmaradó napjainak összege nem jár vissza, elveszik.

6. Elállási jog

6.1. A Felhasználó a megrendelt fizikai termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási jog nem illeti meg a fogyasztónak nem minősülő vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el. Az elállási jog gyakorlásához a jelen ÁSZF végén található nyilatkozatmintát is lehet használni.

6.2. A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát

 1. a)termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. aa)a terméknek,
 3. ab)több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,
 4. ac)több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 5. ad)ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
 6. b)szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

6.3.  A szolgáltató ezen költséget nem vállalja, ezért a fogyasztó tudomásul veszi, hogy a termék visszaküldésének költségét neki kell viselnie, más költség azonban nem terheli, kivéve, ha a termékben nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár keletkezett, melynek megtérítésére az Üzemeltető igényt tart. Ugyancsak az fogyasztó viseli a visszaküldés költségét, ha a termék postai küldeményként nem küldhető vissza.

6.4.1. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az ő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

6.4.2. Üzemeltető külön is hangsúlyozza, hogy nem illeti meg a Felhasználót az elállási jog a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

6.5. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát az alábbi esetekben:

 1.  a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3.  romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 4.  olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 5.  olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 6.  olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 7.  olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 8.  lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 9.  hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 10.  nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 11.  lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 12.  a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

7.1. Visszaküldés esetén az árut a következő címre kell visszaküldeni:

4031 Debrecen Kishegyesi út 150/B.

7.2. Az Üzemeltető a termék visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére. Szállítási költség csak abban ez esetben kerül visszatérítésre, ha az összes termék visszaküldésre kerül.  Az Üzemeltető köteles a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is megfizetni, azonban felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Üzemeltető nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettség.

7.3.  A visszatérítés során az Üzemeltető a visszatérítendő összeget banki átutalással teljesíti, e visszatérítési mód alkalmazásával a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terhelni.

7.4.  Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

7.5. A visszatérítést Üzemeltető mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket Üzemeltetőnek nem áll módjában elfogadni.

7.6. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával Üzemeltető a postára adás időpontját veszi figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Üzemeltető. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Üzemeltető részére.

7.7.  Felhasználó köteles a részére küldött terméket haladéktalanul megvizsgálni és esetleges kifogását mihamarabb jelezni a Szolgáltató felé.

Szavatossági formák, eljárás szavatossági kifogások esetén:

8. Kellékszavatosság

 • Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén az Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet, melynek keretében – választása szerint – elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 •  Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A kellékszavatossági jogai a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl már nem érvényesítheti.
 • Ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta, úgy a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9. Termékszavatosság

 • Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 • A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 • Termékszavatossági igényét Felhasználó a terméknek a gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti, mely határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 • Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
 • A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha a következő okok közül akár egyet is bizonyítani tud:
  •  a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 • Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a https://durofit.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi.

Jelen szerződés alapján a Felhasználó a szolgáltatás érvényessége alatt a tagságból adódóan részére elérhetővé tett tartalmakat felhasználhatja a saját, vagy ügyfelének weboldalához.

A szolgáltatás Felhasználója kifejezetten nem jogosult a tagsága alatt rendelkezésére bocsátott tartalmakat, grafikai és egyéb anyagokat hasonló rendszerben megosztani, ingyenesen vagy bármilyen ellenszolgáltatásért elérhetővé tenni harmadik felek részére.

10. Jótállás

10.1.  A Felhasználó az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 251/2003. (IX.22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó árucikkek tekintetében az Üzemeltető hibás teljesítése esetén jótállási igényt érvényesíthet a termék átvételét követő 1 (egy) éven belül.

10.2. A Felhasználó jótállásból eredő jogai a termékkel együtt átadott jótállási jeggyel érvényesítheti.

10.3  A Felhasználó a következő jótállási igényekkel élhet. Kérheti a termék kijavítását vagy adott esetben kicserélését. A Felhasználó a termék átvételét követő 3 (három) munkanapon belül csereigényt érvényesíthet. Amennyiben a termék meghibásodása a rendeltetésszerű használatot akadályozza, az Üzemeltető köteles a terméket kicserélni.

10.4. A Felhasználó kijavítási igénye esetén az Üzemeltető a jótállási jegyen az alábbi adatokat tünteti fel:

 1. kijavítási igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételének időpontját,
 2. a hiba okát és a kijavítás módját,
 3. a termék Felhasználó részére történő visszaadásának időpontját.

10.5. Mentesül az Üzemeltető a jótállási kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

10.6. Az Üzemeltető által biztosított jótállásra egyebekben a Polgári Törvénykönyv jótállásra, valamint a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályai irányadóak.

10.7. Kötelező jótállási esetek:

 1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;
 2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;
 3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;
 4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;
 5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;
 6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;
 7. egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;
 8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;
 9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;
 10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;
 11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;
 12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;
 13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;
 14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;
 15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, mobiltelefon, telefaxkészülék, több funkciós készülék;
 16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;
 17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;
 18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;
 19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;
 20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;
 21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
 22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
 23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;
 24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;
 25. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;
 26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;
 27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;
 28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár felett;
 29. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett.

11. A szavatossági igény esetén történő eljárás

11.1. A fogyasztónak minősülő Felhasználó és az Üzemeltető közötti szerződésben a felek megállapodása a hatályos jogszabályokban előírt rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

11.2. A Felhasználó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (a megrendelést visszaigazoló elektronikus levéllel, a kibocsátott számlával, vagy akár csak nyugtával).

11.3. Üzemeltető köteles jegyzőkönyvet felvenni a fogyasztó nála bejelentett igényéről, melyben feltünteti

 • a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,
 • a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
 • a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát, kivéve ha vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
 • Ha a vállalkozás szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.
  • A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
  • Az Üzemeltető a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
  • Az Üzemeltetőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

12. Alternatív vitarendezés:

12.1. A Felhasználó fordulhat panaszával a Kereskedelmi és Iparkamarák mellett működő békéltető testületekhez is. Az Üzemeltető székhelye szerinti békéltető testület a következő:

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Az országban található békéltető testületek elérhetőségei a következő link-en érhetők el:

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

12.2. A Felhasználó panaszával fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is a következő elérhetőségeken:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800,
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

12.3.Az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform linkje a következő:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13.1. Felhasználónak nincs joga felhasználni vagy használatra ajánlani az Üzemeltető ajánlatát részben vagy egészben és ugyancsak tilos az ajánlott, vagy igénybe vett szolgáltatásokat, ideértve az ezekhez való hozzáférést is bármely, az Üzemeltető által adott engedélytől eltérő felhasználási módon és célból használni, illetve hasznosítani (pl. másolás, eladás, bérbe adás vagy más egyéni vagy idegen kereskedelmi célok), vagy erre másnak engedélyt adni.

13.2. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a termék nem rendeltetésszerű használatával kapcsolatban a Vásárlónak vagy másnak okozott közvetlen vagy közvetett kárért, sérülésért, adatvesztésért, számítógép sérülésért, vagy bármilyen más kárért. A Szolgáltató bárminemű teljes anyagi felelőssége nem haladhatja meg a Vásárló által a termékért fizetett összeget.

13.3. A Szolgáltató a szerzői jogi jogsérelem észlelése esetére fenntartja a jogot a szerződés keretében megvásárolt tartalmak azonnali visszautasítására, blokkolására, törlésére, Vásárló pedig szerzői jogi jogsérelem okozása esetére tudomásul veszi azon kötelezettségét, hogy az erre vonatkozó felszólítás alapján haladéktalanul köteles beszüntetni a sérelmet okozó magatartást és valamennyi tartalmat másolat hátrahagyása nélkül törölni.

14. JOGI HÁTTÉR

 A jogviszonyra vonatkozó jogszabályok különösen:

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V. Törvény (Ptk.):

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300005.TV

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény  (Elker tv.)

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100108.TV

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet :

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043

Az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.tv

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF

Magatartási kódex: Jelen tájékoztató magatartási kódexre nem utal.

Kelt: Debrecen, 2020. február 13.

Duró Péter
WEBSHOP-ÜZEMELTETŐ

Az elállási / lemondási nyilatkozat letölthető   innen.